Impressie Conferentie Gezond Zelfroosteren in de praktijk 12 november 2018


Download de inleidende presentatie van Sam Groen (FNV) en Nicole Pikkemaat (SBI Formaat en de keynote van Ben Janssen - Dehora


De Workshops

Dit waren de workshops van 2018.


Workshop 1. Hoe kom je tot gezonde spelregels?

Elk persoon is anders en gaat anders om met werken in onregelmatigheid. Hoe ver kunt u bij zelfroosteren gaan met het maken van collectieve spelregels en wat kunt u aan het individu of het overleg in de groep overlaten? In deze workshop verkennen we drie veel voorkomende uitdagingen en stellen wij daar regels voor op.

Door: Bas Misset (Déhora)

Workshop 2. Zelfroosteren en de rol van OR

Is uw organisatie van plan een vorm van zelfroosteren in te voeren? Of wilt u als OR zelfroosteren op de agenda zetten? Het is belangrijk om als OR goed voorbereid te zijn. Verandering van werktijden heeft immers veel impact voor medewerkers. Waar moet de OR dan op letten? Welke gezondheidsaspecten zijn van belang? Van welke voorbeelden uit de praktijk kunnen we leren? Welke rol en bevoegdheden heeft de OR? Dit nemen we graag samen met u door tijdens deze workshop.

Door: Nicole Pikkemaat (SBI Formaat)

Workshop 3. Zelfroosteren in relatie met gezondheid

De laatste jaren zien we steeds meer organisaties overgaan op zelfroosteren. Door het invoeren van zelfroosteren zien we bij verschillende organisaties een toename van de medewerkerstevredenheid. Maar anderzijds wordt ons ook de vraag gesteld of de roosters die medewerkers maken wel zo gezond zijn? ORTEC heeft een eerste toets ontwikkeld waarmee medewerkers kunnen controleren hoe gezond hun rooster is. Tijdens de workshop krijgt u de voorbeeldcriteria te zien die ORTEC hanteert. U gaat vervolgens zelfroosteren en krijgt de gezondheidsscore van uw rooster gepresenteerd.

Door: Wessel Winkelhuijzen (ORTEC)

Workshp ORTEC GezondZelfroosteren.pdf

Workshop 4. Individueel roosteren en de cao

De cao kan de invoering van individueel roosteren stimuleren en faciliteren, maar ook hinderen. Wat zijn goede cao-afspraken en wat juist niet? Hoe gaat u met toeslagen om? Wat komen we nu tegen in cao’s in sectoren en bedrijven waar individueel roosteren is ingevoerd? Lessen uit de cao-praktijk.

Door: Sam Groen (FNV) en Peter Hagesteijn (AWVN)

Workshop 5. Randvoorwaarden voor gezond zelfroosteren

De keuze voor zelfroosteren staat binnen een organisatie niet op zichzelf, maar moet aansluiten op je visie op personeelsplanning, de planningsorganisatie en roostercultuur. Met welke planningsaspecten moet je rekening houden als je overweegt om over te stappen naar gezond zelfroosteren? Binnen welke kaders kan zelfroosteren ook écht een succes worden en gezond zijn voor zowel medewerkers, klanten/cliënten en de bedrijfsvoering? In deze workshop vertellen we je meer over de integrale benadering van gezond zelfroosteren en wordt de verbinding gelegd tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau van de roosterorganisatie.

Door: Margriet Kolkman (PlanMen)

Presentatie PlanMen - Randvoorwaarden zelfroosteren.pdf

Workshop 6. Verrassende effecten van zelfroosteren in de praktijk

Invoering van zelfroosteren in het St Jansdal Ziekenhuis heeft tot verrassende effecten geleid. Het St Jansdal Ziekenhuis deelt de ervaringen van 3 jaar zelfroosteren. Ook weten waar zelfroosteren in de praktijk toe kan leiden? Kom dan naar deze sessie, verzorgd door Intus en het St Jansdal Ziekenhuis.

Door: Cor Goosensen, applicatiebeheerder InPlanning (Ziekenhuis St Jansdal) en Hans Bravenboer, projectleider Zelfroosteren (Ziekenhuis St Jansdal)

Workshop Gezond Zelfroosteren_Intus_St Jansdal.pdf

Workshop 7. Samen spelregels opstellen

Zelfroosteren is veel meer dan alleen een goed beleid en een goed systeem. Uiteindelijk slaagt zelfroosteren alleen als het team het juiste gedrag laat zien. Het team moet onderling afspraken kunnen maken over de verdeling van lusten en lasten en vooral de verdeling van concurrerende wensen. Hoe doet u dat? Hoe komt u tot een goede set van spelregels? Hoe organiseert u het gesprek hierover binnen de teams? In deze workshop laten we u meemaken hoe dit op een speelse en neutrale manier kan: het vormgeven van dialoog over spelregels middels het zelfroosterspel.

Door: Jan de Leede (ModernWorkx), Ton van Ginkel (ModernWorkx) en Johan Walter (KLM)

Workshop 8. Individuele voorkeuren in werktijden: de persoonlijke klok

Zoveel mensen, zoveel wensen. Zelfroosteren biedt de uitgelezen mogelijkheid om op diversiteit in mensen en hun behoeften in te spelen. Welke verschillen zijn er, welke persoonlijke kenmerken bepalen de voorkeur voor bepaalde werktijden en in hoeverre zijn deze van invloed op de gemaakte zelfroosterkeuzes? In deze interactieve workshop presenteert TNO de laatste stand van de wetenschap betreffende individuele voorkeuren en verschillen ten aanzien van werktijden. We gaan na of dit overeenkomt met uw ervaringen in de praktijk en verkennen de mogelijkheden om deze kennis toe te kunnen passen.


Door: Hardy van de Ven (TNO), Sarike Verbiest (TNO) en Alwin van Drongelen (TNO)

Workshop 9. Pilot Zelfroosteren? Goed evalueren is succesvol implementeren!

Organisaties kunnen uiteenlopende redenen hebben om over te stappen naar (een vorm van) zelfroosteren. Vaak wordt daarbij afgesproken om te starten met een pilot. Maar hoe zorg je nu dat je aan het einde van de pilot over alle informatie beschikt om te besluiten of de pilot wel of niet succesvol is geweest? In deze presentatie gaan wij in op alle bouwstenen die bijdragen aan het formuleren van de juiste doelstellingen, uitvoeren van een gedegen pilot, verkrijgen van correcte data en het houden van een zinvolle evaluatie.

Door: Christine Baaijens (Déhora)

Gezond Zelfroosteren in Praktijk_ Christine Baaijens.pdf

Workshop 10. De waan van de dag: zelfroosteren en flexibiliteit

Vaak zitten er grote verschillen tussen een gepland rooster en het feitelijk, gerealiseerde rooster. Hoe zorg je dat er in de dagelijkse praktijk ook écht volgens het mooie en gezonde zelfrooster gewerkt kan worden? Hoe ga je om met alle wijzigingen die op je af komen? In deze werkshop vertellen we je meer over flexibiliteit en de opvang van personele uitval bij zelfroosteren.

Door: Catja de Voogd (PlanMen)

Presentatie PlanMen - Zelfroosteren en flexibiliteit.pdf